Průběžný zpravodaj

Výjezdová jednotka

Zásahová činnost od 22.9.2019 – 28.11.2019

V tomto období jednotka nezasahovala u žádné události. Odborná příprava a údržba techniky U jednotky opětovně druhou neděli proběhla odborná příprava, zkouška a údržba techniky a agregátů. Během měsíců proběhly povinné kondiční jízdy strojníků s CAS a novým dopravním automobilem. Proběhl rovněž pravidelný výcvik nositelů dýchací techniky.

 Prevence , výchovná činnost a mimovýjezdová činnost

Jednotka se v tomto období podílela na zabezpečení úklidu V Álejích před výsadbou nových stromků. Jednotka jak manuálně, tak i za pomocí techniky pomohla při této akci. Dále jednotka zabezpečovala akci pochod Broučků, kde dohlížela na bezpečnost zúčastněných. Po dohodě s vedením obce jednotka provedla prolití připravených děr před výsadbou nových stromků. Poděkování patří Všem, kdo si těchto akcí zúčastnil a pomohl tak ke zvelebení obce.


 

Zásahová činnost od 22. 8. 2019 – 29. 9. 2019

V tomto období zasahovala jednotka u tří událostí a to:

27. 8. 2019 jedotka byla vyslána KOIS  k požáru strniště a příkopu u silnice směr Čistá Kožlany o rozloze 50 m2 v k. ú. Břežany. Jednotka dojela na místo jako první. Po příjezdu velitel jednotky Čistá provedl průzkum a jednotka provedla hašení pomocí vysokotlakého proudu. Po příjezdu HZS Rakovník bylo provedeno dohašení požářiště. Po úplném dohašení provedla jednotka úklid vozovky a odjela zpět na stanici.

Dne 27. 8. 2019 byla jednotka opětovně vyslána k požáru kombajnu a obilí u obce Drahouš. Po příjezdu na místo zásahu použíta otočná proudnice na CAS pro uhašení oboraného obilí, a dále pro ochranu okolního porostu. Dále provedeno odpojení akumulátoru zasaženáho kombajnu. CAS – 25 RTHP ponechána jako záloha na místě zásahu.

Dne 21. 9. 2019 byla jednotka KOPIS Kladno vyslána k požáru travního porostu u obce Šípy. Jedmotka mimo návrhář vyjela s technikou CAS – 25 RTHP a DA – L1Z. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že hoří travní porost o rozloze cca 20 x 50 metrů.  Jednotka na likvdaci nasadila 1 x vysokotlaký proud a 1 x  D proud. Během lokalizace se na másto dostavila jednotka HZS Rakovník, která nemusela zasahovat. Jednotka provedla jedno doplnění CAS – 25 z hydrantu Agro Šípy. Po likvidaci bylo místo předáno majiteli na dohled, Po konečné likvidaci se jednitka vrátila na základnu.

Odborná příprava a údržba techniky

U jednotky opětovně druhou neděli v měsíci proběhla odborná příprava, zkouška a údržba techniky a agregátů.

Během měsíce proděhly povinné kondiční jízdy strojméků s CAS.

Dne 14. 9. 2019 Došlo k dlouho očekávané události, a to převzetí nového dopravního automobilu z rukou paní starostky Blanky Čebišové do výjezdu. Po soutěži „O pohár starostky“ bylo za účasti několika významných hostů a jednotek z okolí předáno vozidlo DA L1Z Ford Tranzit s přívěsem na hašení. Tato pro nás významná akce se nesla v přátelském duchu a byla završena  přátelským posezením pod stanem na hřišti.Tímto jednotka velice děkuje vedení obce v čele s paní starostkou Blankou Čebišovou za spolupráci v oblasti požární ochrany a za zájem o bezpečnost obyvatel našeho regionu.

Prevence a výchovná činnost

Jak již bylo zmíěno, dne 14. 9. 2019 proběhla – jako každý rok – netradičmí soutěž „O pohár starostky“. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů a 4 družstva žen. I tentokrát se vše vydařilo na jadničku. Zásluhu n tom má naše vedení SDH, naše děvčata a i ostatíi, kdo přiložil ruku k dílu.


Zásahová činnost od 22. 7. – 24. 8. 2019 

V tomto období zasahovala jednotka u čtyřech událostí a to:

24. 7. 2019 byla jedotka vyslána starostkou obce k doutnajícímu kompostu na ekoskládce v lokalitě Holubí vrch. Po příjezdu a provedení průzkumu provedla jednotka pomocí jednoho proudu C prolití doutnajících míst a jejich odkrytí nechanizací. Ve večerních hodinách ještě jednotka provedla kontrolu místa a provedla závěrečný průzkum.

30. 7. 2019 jednotka vyjela na žádost fotbalového klubu na místní fotbalové hřiště, kde došlo vlivem technické závady k zatopení sklípku pod místnostmi klubu. Jednotka pomocí elektrického kalového čerpadla provedla vyčerpání vody a po dokončení čerpání místo předala.

30. 7. 2019 ve večerních hodinách jednotka opět vyjela na žádost starostky obce k odstranění vosího hnízda v okně na rodinném  domě v ul. Nádražní. Jednotka vybavena ochrannými pomůckami provedla odstranění a likvidaci vosích hnízda.

18. 8. 2019 byla jednotka v nočních hodinách vyslána KOIS Kladno k odstranění padlého stromu z komunikace. Jednalo se o komunikaci mezi Čistou a Kožlany, kde v důsledku silného větru s deštěm došlo k vyvrácení ovocného stromu a zablokování jednoho jízdního pruhu. Jednotka pomocí motorové pily strom rozřezala a odstranila z komunikace.

Odborná příprava a údržba techniky

U jednotky opětovněně druhou neděli v měsíci proběhla odborná příprava, zkouška a údržba techniky a agregátů. Během měsíce proběhly povinné kondični jízdy strojníků s CAS.

16. 8. 2019 došlo k dlouho očekávané události, a to k převzetí nového dopravního automobilu ve firmě Auto Trutnov. Jedná se o devítimístné vozidlo Ford Tranzit s doplňkovým  pomocným požárním vybavením a požárním přívěsem.


Více podrobností se dozví každý, kdo přijde 14. 9. 2019 ve 13:00 na hřiště  na soutěž o pohár starostky – po ní proběhne slavnostní zařazení nového dopravního automobilu do výjezdu.


 

Prevence a výchovná činnost

Jednotka asistovala při zabezpečení dětského dne, který se konal v areálu cihelny. Jednotka pro děti připravila pěnový koberec a následné postříkání děti. V teplém počasí to bylo pro děti osvěžující a zábavné.

Členové SDH opět zabezpečili pouť a výročí obce – zajistili stánky s občerstvením i obsluhu v těchto stáncích. Rovněž se zapojili do přípravy této akce, jak stavbou stanu na hřišti, a také na náměstí. Tato akce byla náročná na její zajištění, ale myslíme si, že . vše dopadlo  k naprosté spokojenosti všech zúřastněných Tímto chceme poděkovat všem členúm, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu akcí.

Jako hosty musíme jmenovat naše spřátelené obce z Čisté u Horek a od Litomyšle. Lejich členové SDH  na tuto akvi dorazili a přednesli zdravici k výročí obce.

Dne 15. 9. 2019 před převzetím nového DA malá skupinka naših členů rovněž navštívila přátele z SDH obce Čistá u Horek, kde proběhlo krásné večerní posezení.

Jednotkav  rámci preventivní výchovné činnosti provedla  i ukázky pro nládež ve dvou táborech


  Zásahová činnost od 23. 5. – 25. 6. 2019 

Dne 28. 5. 2019 byla jednotka KOIS Kladno povolána k akci aktivací EPS v budově sociální péče Domino v Zavidově. Jednotka  vyjela  v počtu 1+3 s vozidlem CAS 30 T-815/7. Jednotka dorazila jako druhá po velitelském automobilu HZS Rakovník. Jednotka vybavená dýchací technikou, spolu s velitelem čety HZS Rakovník provedla průzkum ve sklepních prostorách, kde došlo k aktivaci čidla EPS. Jednotka násilně vstoupila do třech nístností, kde nebyly zjištěny známky požáru. Závěrečným průzkumem byla zjištěna závada na čidle EPS.

Odborná příprava a údržba techniky

U jednotky pravidelně druhou neděli v měsíci proběhla odborná příprava, zkouška a údržba techniky a agregátů.

12. 6. 2019 proběhl poslední  záruční servis nástavby na vozidle CAS 30 T-815/7 ve firmě THT Polička. S vozidlem se servisu zúčastnil p. Karel Štětina ml. a p. Liří Tajbl, kterým patří poděkováví za strávený čas.

Dne 24. 6. 2019 byl proveden kontrolní den ve firmě Auto Trutnov, která vyhrála výběrové řízení na dodání nového dopravního automobilu. Zároveň byl odvezen materiál na zástavbu do vozidla. Vozidlo se již kompletuje a dodání bude pravděpodobně během prázdnin..


 

 Zásahová činnost od 29. 4. – 23. 5.2019 

V tomto období  jednotka zasahovala u dvou udákostí, a to:

Dne 7. 5.  2019 byla jednotka v odpoledních hodináchvyslána k požáru stropních prostorů v domě č. p. 22 na náměstí J. Vrchlického. Po příjezdu byl zjišzěn požár stropních prostorů okolo komínu. Jednotka na likvidaci nasadila vysokotlaký proud. Dále bylo provedeno stržení zasažené části stropu a vyříznutí zasažených trámů pomocí motorové pily.Jednotka dále provedla částečný úklid uvnitř domu po zásahu a zajistila dohled nad místem zásahu. Mimo naší jednotky na místě zasahovaly jednotky HZS Rakovník a JSDHO Jesenice. Díky včasnému zpozorování a rychlému zásahu nedošlo k rozšíření požáru a k vyšším škodám na majetku.

Ihned po návratu jednotka vyjela na žádost starostky obce spolu se zaněstnanci obce do obce Smrk na pročištění  neprůchodné veřejné kanalizace. Jednotka opět pomocí vysokotlaku pročistila část kanalizace.Při této činnosti bylo zjištěno propadnutí části kanalizce. Jednotka asistovala při vyjmutí poškozené části a nasazení nového potrubí.

4. 5. 2019 proběhla okrsková soutěž v požárním sportu. Zde se naše jednotka umístila na prvním místě i přes nepříjemné deštivé počasí. Družstvo našich žen skončilo na druhém místě.

Dne 18. 5.  vyjela jednotka do obce Hlince na klasickou soutěž v požárním útoku, kde skončila na krásném druhém místě.

Do výbavy jednotky bylo pořízeno zařízení na výrobu lehké a střední pěny, které se nasazuje na přetlakový ventilátor Papin. Ten  již je ve výbavě jednotky. Dále probíhají přípravy na vybavení nového dopravního automobilu, který by měl být v brzké době dodán.


 

Zásahová činnost od 1. 4. – 29. 4. 2019 

V tomto období  jednotka zasahovala u dvou udákostí, a to:

Dne 20. 4.  2019 byla jednotka vyslána k požáru hrabanky v lese v k. ú.  Břežany. Jednotka zde ve spolupráci s HZS Rakovník, JSDHO Kralovice a Kožlany provedla likvidaci požáru hrabanhy  o rozloze 50 x 100 metrů. Jednotka zde úspěšně nasadila tzv. D program, kterým je vybavena od letošního roku. Tento program se vyznačuje menší spotřebou hasební látky, vyšší kulturou hašení a snazší manipulací s proudy.

Dne 21. 4. 2019 byla jednotka opětovně vyslána k požáru suché trávy v obci Velká Chmelištná. Jednalo o pálení větví, které se díky větru rychle rozšířilo. Jednotka zde opět zasahovala s HZS Rakovník a s JSDHO Jesenice. Rovněž vytvořila čerpací místo z místního návesního rybníka.

 

Odborná příprava a údržba techniky

Stejně jako v předchozím měsíci, tak i v květnu (v druhou neděli) proběhla odborná příprava, údržba a zkouška techniky a agregátů.

U jednotky jako pravidelně druhou neděli i v dubnu proběhla odborná příprava, zkoušky a údržba techniky a agregátů. Dne 25. – 26. 4. 2019 byly provedeny technické prohlídky obou CAS a na CAS 30 T-815/7 proběhl poslední záruční servis podvozku v servisu Tatra Kaznějov.

Dne 28. 4. 2019 proběhla příprava dříví na čarodějnice, které budou jako každý rok  u  kulturního domu.

 

Prevence a výchovná činnost

 Dne 8. 5. 2019 členové SDH jako každý rok drželi čestnou stráž při pokládání věnců ke Dni osvobození od fašismu u pomníku obětem války.

V rámci kulturní činnosti proběhlo29. 4. 2019 pálení čarodějnic u kulturního domu.

V rámci prevence žádáme všechny občany, aby si počínali obezřetně při zacházení s otevřeným ohněm v přírodě. Ať už se jedná o vypalování, které je zakázané, nebo o otevřená ohniště. Jelikož se předpokládá obdobné počasí jako loňský rok, tedy málo srážek a vysoké teploty, je možnost zvýšeného nebezpečí požárů.