Současnost SDH Čistá – zpráva za r. 2017

Vážené hasičky, Vážení hasiči, Vážení hosté,

dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2017.

Tento rok naše jednotka zasahovala u 18 zásahů, loni to bylo zásahů 11. Takže oproti loňsku mírný nárůst.  Co mne zaujalo, tak to byl nárůst zásahů v rodinných domech.

Z tohoto pro nás plyne velké ponaučení a upozornění.

Dávejme si pozor na své obydlí a činnost, kterou v domech a jejich okolí provádíme!!!

A teď již k zásahům

V lednu v době velkých mrazů, se několikrát vezla voda na Zdeslav do statku. Zvířata měla zamrzlé rozvody k napáječkám.

24.2. to bylo odstranění spadlého stromu přes komunikaci u Zeleného Dolu

27.2. hlášený požár rodinného domu čp. 196 u návesního rybníka. Oznamovatel hlásil plameny šlehající ze střechy. Po průzkumu bylo zjištěno, že jde o požár komínu. O kterém majitel nevěděl, protože již spal.

22.3. požár kůlny u rodinného domu ve Zdeslavi čp. 35. Po příjezdu provedeno uhašení kůlny, která přímo přiléhala k nemovitosti. Majitel opět nevěděl, že mu na pozemku hoří. Taktéž již spal. Požár ohlášen sousedem.

1.5. požár rodinného domu čp. 48 v obci Šanov. Usedlost nebyla v době požáru užívána. Zřejmě došlo k zapálení nemovitosti místní omladinou. Zásah prováděn v dýchací technice.

4.5. zaplavení zahrady u čp. 270 v Čisté a naplaveniny větví a bahna na železniční přejezd u nádraží. Došlo k tomu z důvodu ucpání přejezdového můstku u této nemovitosti. Ta byla vyčištěna a voda odčerpána. Následně se čekalo na příjezd drážních hasičů.

28.5. likvidace včelího roje na pozemku u rodinného domu čp. 205

Ten samý den jsme byli povoláni k úniku ropných látek z projíždějícího motocyklu ve směru Zdeslav, Velká Chmelištná. Motocyklu praskla tlaková hadice mazání motoru a znečistila olejem vozovku v délce cca 1 km.

10.6. požár lesního porostu v okolí rybníčku nad samotou u Dubských, směrem na Kožlany. Tam pronajímatel rybníka prováděl čištění břehu rybníka od náletových dřevin a pálil je.    Oheň se mu však rozšířil do korun stromů přilehlého lesa.

20.6. požár lesa u Čočkova rybníku u Velké Chmelištné. Požár byl komplikovaný tím, že vzdálenost ohně od nejbližší přístupové cesty byla vzdálena cca 500m. Než došlo k rozvinutí dopravního vedení od vozidel, bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a hašení se provádělo dočasně přímo z rybníka, který byl v dosahu požáru. Tím se povedlo razantně omezit šíření požáru a případným vysokým škodám na majetku při nekontrolovaném šíření ohně.

25.6. odstranění polomu mezi Čistou a Bělbožicemi

9.7. opět polom mezi Všesulovem a obcí Šípy

22.7. na žádost operačního střediska proveden průzkum v okolí Žďáru. Na operační středisko došlo mnoho oznámení o požáru v této lokalitě. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že o požár v této lokalitě nejde. Ohlašovatelé viděli velký požár u Vysoké Libyně.

31.7. požár pole pod obcí Břežany

1.8. Náš největší zásah v roce 2017 se bohužel odehrál v naší obci.  Byl to požár rodinného domu v Nádražní ul.  čp. 306.   Při tomto požáru, došlo k rozsáhlým popáleninám majitele domu, který byl letecky transportován do nemocnice.

Tohoto požáru se účastnilo 8 jednotek hasičů. Docházelo ke střídání hasičů na útočných proudech, kteří po velkou část zásahu museli zasahovat v dýchací technice. Vyčerpané byly všechny zásoby lahví a musel být povolán speciální vůz, který je vybaven pro tyto účely. Všichni zasahující byli značně vyčerpáni, jak z důvodu nasazení s dýchací technikou ale také, že tento požár vznikl v nejteplejším dnu tohoto léta. V zásahovém obleku to bylo opravdu vyčerpávající. Bylo přes 30 stupňů a představte si, že pracujete – bojujete s ohněm – v obleku, který je silný jako vaťák.

Na tomto požáru zasahovala veškerá technika, která, byla, k dispozici tzn. Tatra, Avie a i Trambus který jsem povolával jako posilový vůz z důvodu, že při zajišťování další vody pro Tatru bylo zjištěno, že nejsme schopni najít hydrant. Všechny hydranty v okolí byly zaasfaltovány. A v tu chvíli nebyla na místě ještě žádná posilová jednotka s cisternou, tudíž trambus, byl nejrychlejší a nejjistější možná varianta jak řešit docházející vodu. Musím zdůraznit, že tímto se povedlo zajistit plynulý přísun vody. Tudíž nedošlo k zastavení hašení. Mezitím dojely posilové jednotky a spoluobčané se snažili vykopat zaasfaltovaný hydrant.

Jednotka po likvidaci prováděla dohled nad požářištěm, kdy musela dvakrát znovu zasáhnout a zlikvidovat skrytá ohniska.

Jasné poučení do budoucna  – i trambus jako druhé cisternové vozidlo zde má své opodstatnění.

V dalších týdnech po požáru rodinného domu jednotka nabídla pomoc s vynesením vybavení a s demolicí domu. Ve spolupráci s vedením obce a po domluvě s majitelkou provedla ve dvou dnech vynesení vybavení domu do velkoobjemových kontejnerů, demolici střechy a stropů.

Dovolte mi, abych tady poděkoval všem, kdo se na tomto zásahu a likvidačních pracích podíleli.

Další zásah

5.8. požár pole u obce Slatina. Tam naše jednotka byla povolána v rámci mezikrajské výpomoci. Zde opět jednotka vyjela s oběma CAS a DA , znovu se s přispěním obou CAS podařilo zabránit rozšíření požáru do lesa. Dopravní automobil nasazen na vytvoření čerpacího místa. Jsme jedna z mála jednotek, která je schopna jak technicky tak i početně provádět tuto širší činnost.

29.10. polomy v okolí obce Čistá a jejím katastru. Jednotka se rozdělila na dvě družstva a prověřila průjezdnost všech komunikací. Celkem odstraněno pět stromů.

A poslední zásah nás čekal přímo na Silvestra 31.12. Byl to odchyt dvou prasat u mlýna v Čisté. Zásah to byl velice komický. Odchyt se nám nedařil, čuníci si dělali, co chtěli. Ale nakonec se vše povedlo a mohli jsme se rozejít slavit Nový rok.

To bylo k letošním zásahům vše.

Jako v loňském roce, se i letos výjezdová jednotka věnovala odborné přípravě…

V rámci odborné přípravy v roce 2017 jednotka prováděla pravidelná měsíční školení jak v teoretické, tak i praktické rovině. I nadále probíhala školení na nové zásahové vozidlo CAS – 30 T- 815/7. V rámci zaškolení probíhaly kondiční jízdy s tímto vozidlem. Strojníci dle vyhlášky najezdili za měsíc min. 10 km v rámci kondičních jízd.

Byl proveden soustředěný výcvik v používání lezecké techniky a záchrany osob z výšek v lokalitě u obce Ležky.

V březnu, proběhlo v hasičské zbrojnici školení zdravovědy. Školení provedla MUDr. Křižanová.

Dále nositelé dýchací techniky prováděli pravidelný výcvik v používání této techniky, dle vyhlášky min.  1x za 3 měsíce.

Periodické školení velitelů a strojníků proběhlo bez závad.

Také proběhlo školení nových velitelů a strojníků prováděné na stanicích v Rakovníku a ve Slaném.

Novými veliteli družstev jsou Martin Plincner a Jan Rohr, novými strojníky Michal Pavlis a Stanislav Grund.

Rovněž proběhly ukázky techniky se zaměřením na preventivní činnost mládeže na úseku požární ochrany. Jednalo se převážně o dětské tábory, výročí založení SDH a účast na závodech.

V rámci výše uvedeného byla předvedena ukázka vybavení techniky naší jednotky na dětských táborech ve Velké Chmelištné a v Kožlanech. Dále jsme se zúčastnili okrskových závodů, a také závodů ve Velké Chmelištné, dále na Berounce pod Hlincemi a závodů „O pohár starosty SDH Čistá“.

Dne 2.9. se jednotka zúčastnila srazu vozidel Tatra na tradičním Tatrování v zařízení HZS Zbiroh, kde se naše nové vozidlo CAS – 30 T – 815/7 umístilo na krásném 1. místě. v loni to bylo místo 3.

19.8. a 22.7. ukázka techniky kolegům z Německa

19.8. ukázka na setkání spoluobčanů ve Lhotě

16.9. oslavy založení sboru ve Studené

7.10. oslavy založení sboru v Malinové

Rovněž údržbě techniky a údržbě vnitřních prostor hasičské zbrojnice se věnovalo nemálo času. Ten věnovali všichni aktivní členové a nebylo ho málo, to platí i o čase věnovaném mimo zásahové činnosti

V rámci technické mimozásahové pomoci se jednotka podílela na údržbě nově zasazených stromků podél komunikace, a sice zaléváním dle plánu firmy, která stromky sázela. V zimních měsících se pro děti prováděla úprava plochy na návesním rybníce. Na jaře to byla asistence při pálení trávy v okolí hřiště. Ve dnech 22.7. a 8.8. proběhl dovoz vody do tábora ve V. Chmelištné. 29.9. byla  dovezena voda rybářskému spolku. Koncem roku ve dnech 24.11. a 28.11. proběhlo tlakování vodovodního řadu v obci Řeřichy a následně ve dnech 5.12. a 14.12. mytí vozovky před asfaltováním rovněž v Řeřichách.

V rámci údržby techniky byly prováděny pravidelné funkční zkoušky techniky a agregátů. Proběhla pravidelná příprava vozidel na STK.   19.11. byla instalována digitální radiostanice do Tatry.

V rámci servisních prohlídek bylo vozidlo Tatra dvakrát v roce 2017  na kontrole a odstranění závad v THT Polička.

Co se nakoupilo v roce 2017

V roce 2017 byly nakoupeny hadice, které byly několikrát zničeny při sušení. Jednotka má nyní zásobu hadic na výměnu po zásahu, což donedávna nebylo. Dále byl pořízen trhací hák, který se zničil při požáru rodinného domu. Byla pořízena některá ochranná výstroj jako zásahový oblek, pracovní rukavice atd. Podařilo se sehnat z přebytků HZS převodem bezúplatně motorovou rozbrušovací pilu. Důležitý byl nákup 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů z dotačního programu Středočeského kraje. Jednotka je nyní vybavena 8 soupravami těchto dýchacích prostředků. Jejich potřeba se projevila při velkém požáru rodinného domu.

Co nás v současnosti nejvíce trápí a omezuje

Jednotka se v současné době potýká se několika zásadními problémy. Jednou z věci jsou nedostačující prostory hasičské zbrojnice pro uložení výstroje, neexistence sušáku (nebo sušicí věže na hadice) a v neposlední řadě stání techniky. Další z věcí je stáří a nevyhovující technický stav dopravního automobilu Avia.

Z kulturních akcí

 proběhl každoroční masopust a dále dětská soutěž Čistecký uzel.

A především, co nebylo zmíněno  – Náš sbor oslavil již 140 výročí od založení.

Oslavy se konaly 17. června s účastí okolních sborů a bohatým kulturním programem.

Ještě musím zmínit jednu věc, která proběhla poprvé za účasti našich členů. Byla to každoroční Anenská pouť, na které někteří naši členové zajišťovali občerstvení všech účastníků. A musím podotknout, že na výbornou. Byť k tomu dost lidí mělo výhrady.

To by bylo zhruba vše k roku 2017 – a co nás čeká letos…

V roce 2018 by jednotka ráda za podpory obce a zastupitelstva podala žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu,  a též  na krajskou dotaci na pořízení nového svolávacího systému.

Rovněž bude nutné začít se zabývat otázkou, jak řešit nedostačující prostory pro činnost výjezdové jednotky SDH.

 Dále by bylo potřeba – dle finančních možností provést nákup nových zásahových obleků pro obměnu starých a již nevyhovujících.

 Další z věcí je provádění efektivnějšího výcviku v dýchací technice na různých polygonech (např. Příbram), což ovšem stojí další finanční prostředky.

Vedení obce požádáme o komplexní kontrolu hydrantové sítě pro zajištění funkce všech hydrantů v obci. Následně bude nutné provést jejich viditelné a trvalé označení.

Ke konci roku byla podepsána smlouva mezi obcí Čistá a obcí Řeřichy na zabezpečení požární ochrany, jelikož obec Řeřichy dle zákona nedisponuje Jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Tím pro naši jednotku přibude povinnost  seznámit se s novým hasebním obvodem.

Masopust se letos koná 10.2. –  hojná účast všech je nutná – jako každý rok.

Závěrem mi ještě jednou dovolte poděkovat paní starostce a zastupitelstvu jako představitelům obce za jejich podporu věnovanou SDH Čistá.

  A to je ode mne vše a snad mi jen dovolte, popřát nám Všem, do nového roku, jen to nejlepší, hodně zdraví a vše co si jen přejete.                                                                      

                                                                                        s pozdravem Tomáš Vopata           

 P. S.   Dne 18. 1. 2018 byla schválena smlouva o požárním zabezpečení s obcí Václavy za stejných podmínek, jako dříve s obcí Řeřichy – viz též zmínka o technické pomoci v Řeřichách o 4 odstavce výše.