Současnost SDH Čistá

    Následující zprávy byly předneseny na výroční schůzi v lednu 2019

 Zpráva o činnosti SDH Čistá v roce 2018

V současné době naše členská základna čítá 77 členů.

Z toho 58 mužů, 11 žen, 8 dětí do 18ti let

13. ledna proběhla řádná valná hromada sboru

3. února jsme uspořádali již devátý ročník netradiční zimní soutěže pro mladé hasiče okresu Rakovník – Čistecký uzel.

Do vestibulu školy a tělocvičny se vešlo 122 dětí z 12ti sborů.

Dvě disciplíny a jedna nepovinná ve třech věkových kategoriích.

Pořadí

v kategorii přípravky do 6ti let Lužná, Nesuchyně, Chrášťany

mladší Lužná A, Lužná B, Kolešovice

starší Skryje, Lužná A, Lužná B

Mistrem uzlu okresu Rakovník pro rok 2018 se stal Jáchym Šíma z SDH Skryje

Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a na samotném hladkém průběhu soutěže. Časomíra, zapisovatelky, obsluha bufetu aj.

10. února se naší obcí prohnal již tradiční Cirkus SARASÁNY

Shrutí akce – účast hojná, jak na dopoledním „výletě“ po okolí, tak v odpoledním průvodu. Poměrně dostatečný počet masek, počasí nám přálo. Svařáku a grogu se vypilo obstojné množství. Na večerní zábavu už masek přišlo o poznání méně, ale přesto jsme se bavili všichni do brzkých ranních hodin.

Postřehy a připomínky – masky v průvodu by měli více tancovat.

Finanční profit z této akce již dlouhodobě není téměř žádný, ale je to kulturní akce, která má v naší obci….. stoletou tradici a je naší téměř povinností v ní pokračovat! Berme to jako odkaz našich předků!

2. dubna smíšené soutěžní družstvo navštívilo Hrádeckou soutěž v PS.

5. května základní kolo v PS. Na fotbalové hřiště se sjeli v uvozovkách soutěžní družstva ze sborů našeho okrsku. Své dovednosti se měřili při požárním útoku. Na této soutěži není cílem se přetrhnout, ale sejít se a odzkoušet svěřenou techniku a materiál, který má při mimořádných událostech sloužit k ochraně zdraví a majetku našich sousedů!

8. května čestná stráž a pokládání věnců u památníku padlých, u příležitosti oslav ukončení druhé světové války

Ve středu 16. května kytičkový den  ligy proti rakovině – po naší obci v odpoledních hodinách se rozešly tři skupinky dětí pod vedením dospělého hasiče. V rámci podpory celostátní sbírky pro podporu výzkumu a léčby rakoviny prodávají spoluobčanům kvítky měsíčku lékařského. Dobrosrdečnost našich spoluobčanů přinesla příspěvek přes 7.000,- kč.

26. května soutěžní družstvo mužů se jako každým rokem zúčastnilo závodu v PS na Berounce v  Hlincích

6. července se soutěžní družstvo zúčastnilo soutěže O pohár starosty SDH Velká Chmelištná. Ve spolupráci s pořadatelem a obcí naši členové JPO zajišťují dopravu a doplňování vody při samotné soutěži! Budiž nám ku cti, že jsme nechyběli na jediném ročníku.

Drželi jsme se olympijského hesla „ není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“

27. – 29. července Anenská pouť - někteří z našich členů se aktivně zapojili do zajištění občerstvení na již tradičním pátečním koncertu a sobotním dopoledni, pořádaného ku příležitosti Čistecké pouti. SDH jako spolupořadatel akce zajišťuje občerstvení, dětský koutek, aktivně se zapojuje do přípravy posezení a následném úklidu náměstí.

16. září se na místním hřišti sjelo 8 sborů ze širokého okolí na naší soutěž O pohár starosty SDH Čistá. Soutěží se ve dvou disciplínách bez rozlišení kategorií. Obě disciplíny vyhrál SDH Krupá. PÚ muži a štafetu ženy. Putovní pohár si tedy opět odvezli hasiči za Karlovarku!

V neděli 28. Října čestná stráž a vlajkonoši při příležitosti skromné, ale uctivé oslavy 100. let od založení československého státu.

9. listopadu řízení dopravy a asistence při posledním letu broučků

30. listopadu asistence při rozsvícení vánočního stromu na náměstí Václavském

Ve středu 12. prosince spoluúčast na veřejné akci Česko zpívá koledy. Vaření svařáku a čaje, ozvučení a osvětlení prostoru při samotné akci.

V období od března do října v různých etapách probíhala rekonstrukce, no spíše generální úprava, horního patra naší zbrojnice. Ale o tom více Míla ve své zprávě.

Pro informaci: z dotačních titulů obce Čistá jsme letos opět čerpali finanční podporu pro naší činnost. Bez podpory by se nemohl uskutečnit např. Masopust ani soutěž O pohár starosty. Čerpali jsme celkem 28. 000,- Kč. Finance se použily na obě dvě zmiňované akce a pořídily se dva nové nůžkové altány. Dotace bude řádně vyúčtována, aby se mohly podat nové žádosti i na tento rok.

Sami jste to slyšeli, činnost našeho sboru během roku není zrovna skromná. Jen je napováženou, že se přípravou a průběhem jednotlivých akcí, zaobírá velmi úzká skupina lidí.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem těm, kteří se právě velmi aktivně zapojují nejen při samotných akcích, ale hlavně při jejich přípravě a plánování.

Nechci přímo jmenovat, abych náhodou na někoho nezapomněl, ale určitě dotčení vědí o kom tady právě mluvím. A pevně věřím tomu, že na příští akci se nás sejde mnohem více.

Musím rovněž jménem vedení sboru poděkovat organizacím, které naši činnost, či aktivity podporovali a věřím, že i nadále podporovat budou.

Vedení obce Čistá, vedení ZŠ a MŠ Čistá, TJ Čistá, mlýn Čistá sro, MO ČČK

Zprávu přednesl  Vlastimil Schuh


            Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Čistá v roce 2018

Vážené hasičky, hasiči a vážení hosté

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností výjezdové jednotky v roce 2018. Předem bych velice rád poděkoval všem členům výjezdové jednotky za odvedenou práci v roce 2018 jak na poli zásahovém, tak i při údržbě techniky a rekonstrukci naší hasičské zbrojnice. Zároveň bych velice rád poděkoval vedení obce v čele s naší starostkou paní Blankou Čebišovou a samozřejmě i zastupitelstvu obce.

V roce 2018 se jednotka zaměřila na pravidelná měsíční školení a na úkoly zadané na tento rok. Mezi hlavní úkoly patřila rekonstrukce hasičské zbrojnice, na kterou se vedení obce podařilo sehnat dotace. Dále to bylo podání žádosti na krajskou dotaci na svolávací zařízení Fireport a podání žádosti na dotaci na GŘ HZS na pořízení nového dopravního automobilu. Další důležitou věcí bylo provedení smluvních vztahů o zabezpečení požární ochrany v obcích Řeřichy a Václavy.

Školení a výcviky se prováděly pravidelně každý měsíc dle plánu odborné přípravy na rok 2018. Bohužel pravidelnost byla narušena rekonstrukcí hasičské zbrojnice, kdy technika musela být umístněná mimo prostory a vybavení měli členové u sebe doma. Dále to bylo ukončení Tomáše Vopaty ve funkci velitele výjezdové jednotky v září 2018, kdy se projevil mírný nezájem o dění v jednotce členy jednotky. Po domluvě jednotky s vedením obce byl novým velitelem výjezdové jednotky jmenován Jan Rohr. Rovněž z těchto důvodů nebylo uskutečněno žádné prověřovací cvičení, což se samozřejmě negativně promítá do vycvičenosti jednotky. Co se daří, je dodržování pravidelných výcviků nositelů dýchací techniky.

V oblasti technického, materiálního vybavení a údržby techniky se dařilo zadané úkoly plnit. Ve vozovém vybavení se nám plně osvědčila a osvědčuje nová cisterna CAS – 30 T – 815/7. Toto vozidlo je pravidelně servisováno dle záručních podmínek. V roce 2018 s ním byla jednotka na servisu nástavby v THT Polička, kde byly odstraněny menší závady. Rovněž byl proveden servis podvozku v servisu Tatra Kaznějov. Jednotka se nadále snaží udržovat i naši starou CAS RTHP, která se bohužel musí parkovat venku a přes zimu je mimo výjezd. Znovu se ověřila potřebnost tohoto vozidla při polních požárech v okolí obce. Z důvodu rekonstrukce mostu ve Všesulově byl dojezd HZS z Rakovníka prodloužen a díky dvěma vozům naší jednotky se podařilo zabránit větším škodám do příjezdu dalších jednotek. Bohužel nás trápí stav dopravního automobilu, který již technicky a morálně nesplňuje současné požadavky. Dobrá zpráva je, že zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci na nový dopravní automobil a dotace z GŘ HZS nám byla přidělena. V současné době jsou již schválené technické podmínky na tento automobil a bude podána žádost o krajskou dotaci na tento projekt. To znamená, že jestli se vše podaří, bude nás čekat tento rok nový přírůstek do naší garáže. Jak již bylo řečeno, bylo v roce 2018 zažádáno o krajskou dotaci na pořízení nového svolávacího zařízení Fireport. Tato dotace nám byla poskytnuta a od léta tento systém funguje. Jedná se o moderní technologii přenosu dat. Dříve v systému Kango trvalo pomalu 10 minut, než všem členům přišla zpráva na mobil o výjezdu. Nyní to dostanou všichni najednou do jedné minuty. Systém funguje tak, že při vyhlášení poplachu se automaticky spíná siréna, odcházejí zprávy členům, spíná se kompresor k doplnění vzduchu do Tatry. Zároveň se na obrazovce v hasičárně ukáže vše k události tzn. o co se jedná, co jede za techniku, trasa k místu a účast členů jednotky. Rovněž vše probíhá ve zvukovém provedení. Dále z tiskárny vyjede průvodka s trasou a dojde k přenosu do zásahového tabletu v CAS – 30. Na KOIS se jim zobrazí účast členů a jejich funkce a dále KTČ. Tento systém je velkým krokem vpřed.

Ve vybavení byly nakoupeny prostředky do „ déčkového“ programu. Jednalo se o hadice D a proudnici. Jedná se o nový trend hašení s úsporou hasiva a lepší kultury hašení. Dále to byl nákup 2 ks zásahových obleků náhradou za prošlé, nepromokavých kabátů, pracovních rukavic, náhrada 3 ks svítilen na přilby, 1 ks zásahové obuvi. Co se týče vybavení na rok 2019 a dále, tak je dokoupení lezeckého vybavení za prošlé, nakoupení polokošil pro slavnostnější příležitosti a sehnat peníze formou sbírky a sponzorských darů na termokameru. Ta je potřebná při vyhledávání osob a zjišťování skrytých ohnisek při požáru. Samozřejmě dle rozpočtu nahradit staré zásahové obleky. Rovněž uvažujeme o podání žádosti na dotaci na pořízení defibrilátoru AED. Ten je z důvodu polohy obce do dojezdu ZZS potřebný.

Při rekonstrukci hasičské zbrojnice se provedlo firmou mj. zbourání vnitřní příčky. Jednotka si dále svépomocí a odpracováním několika desítek hodin provedla rekonstrukci kuchyňky, dále položení podlahy, montáž nového osvětlení a vymalování prostor. Takto se podařilo hasičárnu krásně opravit a jedná se o reprezentativní budovu. Tímto bych všem rád poděkoval, hlavně J. Čechovi, R. Petržílkovi a M. Plincnerovi. A samozřejmě kdo na rekonstrukci měl hlavní zásluhu je Blanka Čebišová s vedením obce.

Hlavním úkolem na rok 2019 je stabilizace jednotky po výměně velitele jednotky. Opětovné nastolení školení, prověřovacích cvičení a preventivně výchovné činnosti.

A nyní bych přešel k menší statistice                                   Zásahy

V roce 2018 jednotka vyjela k 22 zásahům a to:

22.2. – požár sazí v komíně Čistá

14.3. – vyhledání osoby Čistá

20.4. – planý poplach Šanov

20.4. – technická pomoc, začínající požár Senomaty

29.5. – technická pomoc, likvidace sršního hnízda Kazilka

2.6. – technická pomoc, čerpání zatopeného sklepa hostinec U Šimků Čistá

9.6. – asistence letecký den Rakovník

12.6. – technická pomoc, propláchnutí kanalizace Čistá

30.6. – požár kontejnerů Zavidov

1.8. – požár, nenahlášené pálení Čistá

2.8. – požár pole s obilím Šípy

3.8. – požár lesa Krakovec

4.8. – požár pole Šípy

6.8. – požár pole Šípy

6.8. – likvidace sršňů Čistá

15.9. – technická pomoc, asistence u parní lokomotivy

28.9. – technická pomoc, odstranění větve Zdeslav na Křekovice

4.10. – technická pomoc, transport pacienta V. Chmelištná

18.10. – únik ropných produktů na komunikaci Čistá

25.10. – únik ropných produktů, proražená vana Čistá

24.11. – technická pomoc, asistence při pálení

27.11. – technická pomoc, transport pacienta V. Chmelištná

Preventivně výchovná činnost

14.7.2018 – zabezpečení akce na vodě při letecké show

8.9.2018 – ukázka na výročí SDH Kralovice

29.9.2018 – ukázka na výročí Václavy

Děkuji za pozornost.

Zprávu přednesl  Miloslav Svatoš

 


 … níže jsou uchovány zprávy o činnosti SDH Čistá v roce 2017


.

Vážené hasičky, Vážení hasiči, Vážení hosté,

dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2017.

Tento rok naše jednotka zasahovala u 18 zásahů, loni to bylo zásahů 11. Takže oproti loňsku mírný nárůst.  Co mne zaujalo, tak to byl nárůst zásahů v rodinných domech.

Z tohoto pro nás plyne velké ponaučení a upozornění.

Dávejme si pozor na své obydlí a činnost, kterou v domech a jejich okolí provádíme!!!

A teď již k zásahům

V lednu v době velkých mrazů, se několikrát vezla voda na Zdeslav do statku. Zvířata měla zamrzlé rozvody k napáječkám.

24.2. to bylo odstranění spadlého stromu přes komunikaci u Zeleného Dolu

27.2. hlášený požár rodinného domu čp. 196 u návesního rybníka. Oznamovatel hlásil plameny šlehající ze střechy. Po průzkumu bylo zjištěno, že jde o požár komínu. O kterém majitel nevěděl, protože již spal.

22.3. požár kůlny u rodinného domu ve Zdeslavi čp. 35. Po příjezdu provedeno uhašení kůlny, která přímo přiléhala k nemovitosti. Majitel opět nevěděl, že mu na pozemku hoří. Taktéž již spal. Požár ohlášen sousedem.

1.5. požár rodinného domu čp. 48 v obci Šanov. Usedlost nebyla v době požáru užívána. Zřejmě došlo k zapálení nemovitosti místní omladinou. Zásah prováděn v dýchací technice.

4.5. zaplavení zahrady u čp. 270 v Čisté a naplaveniny větví a bahna na železniční přejezd u nádraží. Došlo k tomu z důvodu ucpání přejezdového můstku u této nemovitosti. Ta byla vyčištěna a voda odčerpána. Následně se čekalo na příjezd drážních hasičů.

28.5. likvidace včelího roje na pozemku u rodinného domu čp. 205

Ten samý den jsme byli povoláni k úniku ropných látek z projíždějícího motocyklu ve směru Zdeslav, Velká Chmelištná. Motocyklu praskla tlaková hadice mazání motoru a znečistila olejem vozovku v délce cca 1 km.

10.6. požár lesního porostu v okolí rybníčku nad samotou u Dubských, směrem na Kožlany. Tam pronajímatel rybníka prováděl čištění břehu rybníka od náletových dřevin a pálil je.    Oheň se mu však rozšířil do korun stromů přilehlého lesa.

20.6. požár lesa u Čočkova rybníku u Velké Chmelištné. Požár byl komplikovaný tím, že vzdálenost ohně od nejbližší přístupové cesty byla vzdálena cca 500m. Než došlo k rozvinutí dopravního vedení od vozidel, bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a hašení se provádělo dočasně přímo z rybníka, který byl v dosahu požáru. Tím se povedlo razantně omezit šíření požáru a případným vysokým škodám na majetku při nekontrolovaném šíření ohně.

25.6. odstranění polomu mezi Čistou a Bělbožicemi

9.7. opět polom mezi Všesulovem a obcí Šípy

22.7. na žádost operačního střediska proveden průzkum v okolí Žďáru. Na operační středisko došlo mnoho oznámení o požáru v této lokalitě. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že o požár v této lokalitě nejde. Ohlašovatelé viděli velký požár u Vysoké Libyně.

31.7. požár pole pod obcí Břežany

1.8. Náš největší zásah v roce 2017 se bohužel odehrál v naší obci.  Byl to požár rodinného domu v Nádražní ul.  čp. 306.   Při tomto požáru, došlo k rozsáhlým popáleninám majitele domu, který byl letecky transportován do nemocnice.

Tohoto požáru se účastnilo 8 jednotek hasičů. Docházelo ke střídání hasičů na útočných proudech, kteří po velkou část zásahu museli zasahovat v dýchací technice. Vyčerpané byly všechny zásoby lahví a musel být povolán speciální vůz, který je vybaven pro tyto účely. Všichni zasahující byli značně vyčerpáni, jak z důvodu nasazení s dýchací technikou ale také, že tento požár vznikl v nejteplejším dnu tohoto léta. V zásahovém obleku to bylo opravdu vyčerpávající. Bylo přes 30 stupňů a představte si, že pracujete – bojujete s ohněm – v obleku, který je silný jako vaťák.

Na tomto požáru zasahovala veškerá technika, která, byla, k dispozici tzn. Tatra, Avie a i Trambus který jsem povolával jako posilový vůz z důvodu, že při zajišťování další vody pro Tatru bylo zjištěno, že nejsme schopni najít hydrant. Všechny hydranty v okolí byly zaasfaltovány. A v tu chvíli nebyla na místě ještě žádná posilová jednotka s cisternou, tudíž trambus, byl nejrychlejší a nejjistější možná varianta jak řešit docházející vodu. Musím zdůraznit, že tímto se povedlo zajistit plynulý přísun vody. Tudíž nedošlo k zastavení hašení. Mezitím dojely posilové jednotky a spoluobčané se snažili vykopat zaasfaltovaný hydrant.

Jednotka po likvidaci prováděla dohled nad požářištěm, kdy musela dvakrát znovu zasáhnout a zlikvidovat skrytá ohniska.

Jasné poučení do budoucna  – i trambus jako druhé cisternové vozidlo zde má své opodstatnění.

V dalších týdnech po požáru rodinného domu jednotka nabídla pomoc s vynesením vybavení a s demolicí domu. Ve spolupráci s vedením obce a po domluvě s majitelkou provedla ve dvou dnech vynesení vybavení domu do velkoobjemových kontejnerů, demolici střechy a stropů.

Dovolte mi, abych tady poděkoval všem, kdo se na tomto zásahu a likvidačních pracích podíleli.

Další zásah

5.8. požár pole u obce Slatina. Tam naše jednotka byla povolána v rámci mezikrajské výpomoci. Zde opět jednotka vyjela s oběma CAS a DA , znovu se s přispěním obou CAS podařilo zabránit rozšíření požáru do lesa. Dopravní automobil nasazen na vytvoření čerpacího místa. Jsme jedna z mála jednotek, která je schopna jak technicky tak i početně provádět tuto širší činnost.

29.10. polomy v okolí obce Čistá a jejím katastru. Jednotka se rozdělila na dvě družstva a prověřila průjezdnost všech komunikací. Celkem odstraněno pět stromů.

A poslední zásah nás čekal přímo na Silvestra 31.12. Byl to odchyt dvou prasat u mlýna v Čisté. Zásah to byl velice komický. Odchyt se nám nedařil, čuníci si dělali, co chtěli. Ale nakonec se vše povedlo a mohli jsme se rozejít slavit Nový rok.

To bylo k letošním zásahům vše.

Jako v loňském roce, se i letos výjezdová jednotka věnovala odborné přípravě…

V rámci odborné přípravy v roce 2017 jednotka prováděla pravidelná měsíční školení jak v teoretické, tak i praktické rovině. I nadále probíhala školení na nové zásahové vozidlo CAS – 30 T- 815/7. V rámci zaškolení probíhaly kondiční jízdy s tímto vozidlem. Strojníci dle vyhlášky najezdili za měsíc min. 10 km v rámci kondičních jízd.

Byl proveden soustředěný výcvik v používání lezecké techniky a záchrany osob z výšek v lokalitě u obce Ležky.

V březnu, proběhlo v hasičské zbrojnici školení zdravovědy. Školení provedla MUDr. Křižanová.

Dále nositelé dýchací techniky prováděli pravidelný výcvik v používání této techniky, dle vyhlášky min.  1x za 3 měsíce.

Periodické školení velitelů a strojníků proběhlo bez závad.

Také proběhlo školení nových velitelů a strojníků prováděné na stanicích v Rakovníku a ve Slaném.

Novými veliteli družstev jsou Martin Plincner a Jan Rohr, novými strojníky Michal Pavlis a Stanislav Grund.

Rovněž proběhly ukázky techniky se zaměřením na preventivní činnost mládeže na úseku požární ochrany. Jednalo se převážně o dětské tábory, výročí založení SDH a účast na závodech.

V rámci výše uvedeného byla předvedena ukázka vybavení techniky naší jednotky na dětských táborech ve Velké Chmelištné a v Kožlanech. Dále jsme se zúčastnili okrskových závodů, a také závodů ve Velké Chmelištné, dále na Berounce pod Hlincemi a závodů „O pohár starosty SDH Čistá“.

Dne 2.9. se jednotka zúčastnila srazu vozidel Tatra na tradičním Tatrování v zařízení HZS Zbiroh, kde se naše nové vozidlo CAS – 30 T – 815/7 umístilo na krásném 1. místě. v loni to bylo místo 3.

19.8. a 22.7. ukázka techniky kolegům z Německa

19.8. ukázka na setkání spoluobčanů ve Lhotě

16.9. oslavy založení sboru ve Studené

7.10. oslavy založení sboru v Malinové

Rovněž údržbě techniky a údržbě vnitřních prostor hasičské zbrojnice se věnovalo nemálo času. Ten věnovali všichni aktivní členové a nebylo ho málo, to platí i o čase věnovaném mimo zásahové činnosti

V rámci technické mimozásahové pomoci se jednotka podílela na údržbě nově zasazených stromků podél komunikace, a sice zaléváním dle plánu firmy, která stromky sázela. V zimních měsících se pro děti prováděla úprava plochy na návesním rybníce. Na jaře to byla asistence při pálení trávy v okolí hřiště. Ve dnech 22.7. a 8.8. proběhl dovoz vody do tábora ve V. Chmelištné. 29.9. byla  dovezena voda rybářskému spolku. Koncem roku ve dnech 24.11. a 28.11. proběhlo tlakování vodovodního řadu v obci Řeřichy a následně ve dnech 5.12. a 14.12. mytí vozovky před asfaltováním rovněž v Řeřichách.

V rámci údržby techniky byly prováděny pravidelné funkční zkoušky techniky a agregátů. Proběhla pravidelná příprava vozidel na STK.   19.11. byla instalována digitální radiostanice do Tatry.

V rámci servisních prohlídek bylo vozidlo Tatra dvakrát v roce 2017  na kontrole a odstranění závad v THT Polička.

Co se nakoupilo v roce 2017

V roce 2017 byly nakoupeny hadice, které byly několikrát zničeny při sušení. Jednotka má nyní zásobu hadic na výměnu po zásahu, což donedávna nebylo. Dále byl pořízen trhací hák, který se zničil při požáru rodinného domu. Byla pořízena některá ochranná výstroj jako zásahový oblek, pracovní rukavice atd. Podařilo se sehnat z přebytků HZS převodem bezúplatně motorovou rozbrušovací pilu. Důležitý byl nákup 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů z dotačního programu Středočeského kraje. Jednotka je nyní vybavena 8 soupravami těchto dýchacích prostředků. Jejich potřeba se projevila při velkém požáru rodinného domu.

Co nás v současnosti nejvíce trápí a omezuje

Jednotka se v současné době potýká se několika zásadními problémy. Jednou z věci jsou nedostačující prostory hasičské zbrojnice pro uložení výstroje, neexistence sušáku (nebo sušicí věže na hadice) a v neposlední řadě stání techniky. Další z věcí je stáří a nevyhovující technický stav dopravního automobilu Avia.

Z kulturních akcí

 proběhl každoroční masopust a dále dětská soutěž Čistecký uzel.

A především, co nebylo zmíněno  – Náš sbor oslavil již 140 výročí od založení.

Oslavy se konaly 17. června s účastí okolních sborů a bohatým kulturním programem.

Ještě musím zmínit jednu věc, která proběhla poprvé za účasti našich členů. Byla to každoroční Anenská pouť, na které někteří naši členové zajišťovali občerstvení všech účastníků. A musím podotknout, že na výbornou. Byť k tomu dost lidí mělo výhrady.

To by bylo zhruba vše k roku 2017 – a co nás čeká letos…

V roce 2018 by jednotka ráda za podpory obce a zastupitelstva podala žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu,  a též  na krajskou dotaci na pořízení nového svolávacího systému.

Rovněž bude nutné začít se zabývat otázkou, jak řešit nedostačující prostory pro činnost výjezdové jednotky SDH.

 Dále by bylo potřeba – dle finančních možností provést nákup nových zásahových obleků pro obměnu starých a již nevyhovujících.

 Další z věcí je provádění efektivnějšího výcviku v dýchací technice na různých polygonech (např. Příbram), což ovšem stojí další finanční prostředky.

Vedení obce požádáme o komplexní kontrolu hydrantové sítě pro zajištění funkce všech hydrantů v obci. Následně bude nutné provést jejich viditelné a trvalé označení.

Ke konci roku byla podepsána smlouva mezi obcí Čistá a obcí Řeřichy na zabezpečení požární ochrany, jelikož obec Řeřichy dle zákona nedisponuje Jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Tím pro naši jednotku přibude povinnost  seznámit se s novým hasebním obvodem.

Masopust se letos koná 10.2. –  hojná účast všech je nutná – jako každý rok.

Závěrem mi ještě jednou dovolte poděkovat paní starostce a zastupitelstvu jako představitelům obce za jejich podporu věnovanou SDH Čistá.

  A to je ode mne vše a snad mi jen dovolte, popřát nám Všem, do nového roku, jen to nejlepší, hodně zdraví a vše co si jen přejete.                                                                      

                                                                                        s pozdravem Tomáš Vopata           

 P. S.   Dne 18. 1. 2018 byla schválena smlouva o požárním zabezpečení s obcí Václavy za stejných podmínek, jako dříve s obcí Řeřichy – viz též zmínka o technické pomoci v Řeřichách o 4 odstavce výše.